Skip to main content

Автоматическое обновление Flatpak пакетов

Установка службы обновления для пользователей

sudo nano /etc/systemd/user/update-user-flatpaks.service

[Unit]
Description=Update user Flatpaks

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/flatpak update --assumeyes --noninteractive --user

[Install]
WantedBy=default.target

Установка службы обновления для системы

sudo nano /etc/systemd/system/update-system-flatpaks.service

[Unit]
Description=Update system Flatpaks
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/flatpak update --assumeyes --noninteractive --system

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Установка таймера для пользователей

sudo nano /etc/systemd/user/update-user-flatpaks.timer

[Unit]
Description=Update user Flatpaks daily

[Timer]
OnCalendar=daily
Persistent=true

[Install]
WantedBy=timers.target

Установка таймера для системы

sudo nano /etc/systemd/system/update-system-flatpaks.timer

[Unit]
Description=Update system Flatpaks daily

[Timer]
OnCalendar=daily
Persistent=true

[Install]
WantedBy=timers.target

Включение и запуск служб

systemctl --user enable --now update-user-flatpaks.timer
sudo systemctl --system enable --now update-system-flatpaks.timer